افتخار می کنم به این که کافر هستم

افتخار می کنم به این که کافر هستم
افتخار می کنم به این که هتا تا کنون پایم به مکان های مقدسی
همچون گور امام ها و گور پیامبران و این جور جاها نرسیده است
افتخار می کنم به این که هیچ کتاب مقدسی را در خانه ام نگهداری نمی کنم
افتخار می کنم به اینکه بی خدا هستم
افتخار می کنم به این که پیرو هیچ دینی نیستم.

۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements