من این پرچم مقدستان را و رژيم مقدستان را نمی خواهم

یکی می رود و پرچم رژيم ننگین اسلامی را به آتش می کشد
یکی می رود و پرچم رژيم ننگین اسلامی را به زیر می کشد
یکی می رود و پرچم رژيم ننگین اسلامی را تکه تکه می کند
و در این میان هم مزدوران رژیم ننگین اسلامی آه و ناله راه می اندازند
که ای وای پرچممان به آتش کشیده شد ، ای وای که پرچممان تکه پاره شد
یکی نیست به اینها بگوید که پرچم مقدس شما مزدوران رژيم ننگین اسلامی
را چه به من؟این پرچم به چه درد من می خورد؟
پرچم ننگینتان ارزانی خودتان،من این پرچم مقدستان را
و رژيم مقدستان را نمی خواهم،اسلامتان و دینتان و خدایتان
را هم نمی خواهم همه اش باشد برای خودتان.

۱-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements