درگیری شدید میان درویش های گنابادی و نیروهای تروریستی-امنیتی رژيم ننگین اسلامی

خبر می رسد که نیروهای تروریستی-امنیتی رژيم ننگین اسلامی
می خواستند درویش های گنابادی را در تهران سرکوب کنند که این کارشان
به درگیری شدیدی انجامیده است و شماری از درویش های گنابادی نیز
به شدت زخمی شده اند.
در این درگیری ها هتا نیروهای تروریستی-امنیتی رژیم ننگین اسلامی
به سوی درویش های گنابادی گلوله نیز شلیک کرده اند.
زمانی که رژيم ننگین اسلامی به سرکردگی خامنه ای تروریست
از هیچ ستمی به دگراندیشان فروگذار نمی کند و به شدت
آنها را سرکوب می کند باید این را نیز بداند که ستمدیدگان نیز
یک روزی برخواهند آشفت و به پا خواهند خواست و اینگونه
نخواهد بود که خاموش و ساکت بمانند و چیزی نگویند.
به خامنه ای تروریست و سران رژيم ننگین اسلامی چه که
یک فرد چه دینی دارد،باورش چیست،کافر است و یا کافر نیست
دیندار است یا بی دین،خداباور است یا بی خدا؟

۱-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements