ایستادگی درویش های گنابادی آنهم با دستان خالی در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم ننگین اسلامی

نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی امروز برای سرکوب
درویش های گنابادی پا به میدان نهادند ولی با ایستادگی جانانه ی
درویش های گنابادی روبرو شدند،درگیری ها آن چنان شدت یافت
که گویی مکان درگیری درویش ها با نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی
به میدان جنگ تبدیل شد،در یک سو تروریست های پاسدار و بسیجی
و پلیس سرکوبگر و در دیگر سو درویش های گنابادی که با دستان خالی
در برابر این همه نیروی سرکوبگر ایستاده اند.
گویا هدف سران رژیم ننگین اسلامی چیزی به جز به خاک و خون کشیدن
درویش های گنابادی نیست،درویش ها اکنون تنها در میدان نبرد هستند
و تروریست های پاسدار و بسیجی و هزب اللهی کمر به نابودی آن ها بسته اند
اکنون جهان باید این جنایت رژیم ننگین اسلامی را ببیند
و به آن واکنش نشان دهد.

۱-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements