آخوند نوری همدانی گویا نمی داند که نخاله به چه می گویند؟

گویا آخوندی به نام نوری همدانی دهانش را بازکرده و آنچه را که
شایسته و سزاوار خودش بوده را به زنان و دختران آزادی خواه ایرانی
نسبت داده است،این آخوند زنان و دختران آزادی خواهی را که
با سیاست یا روسری یا توسری رژيم ننگین اسلامی مخالف هستند
و روسری از سر برداشته و روسری هایشان را برچوب کرده اند را
نخاله نامیده است، این گفته ی آخوند نوری همدانی بسیار خنده دار می باشد
چون در این میان، ناگفته روشن است که چه کسی نخاله است و چه کسی نخاله نیست
آخوند و آخوندی گری به چه دردی می خورد؟سخن و گفته ی آخوند
و دم و دستگاه دین به چه درد دوران کنونی می خورد؟
آخوند یاد می گیرد که با سرهم کردن مزخرفات و چرندیات
خودش را نگهبان دین و بازوی خدای پندارین بداند
که چی؟من این را از شما می پرسم،در این میان چه کسی نخاله است؟
کسی که آزادی اش را می خواهد پس بگیرد یا کسی که
با مزخرفات و مقدسات و از این دست چرندیات می خواهد
آزادی را سرکوب و به زور، چادر و روسری بر سر زنان و دختران بکند؟

۱-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements