چرا ما نتوانیم بهترین هم پیمان و بهترین دوست برای آمریکا باشیم؟

رژيم ننگین اسلامی به همراه رهبر تروریست اش خامنه ای باید سرنگون شود
این رژیم ننگین اسلامی به همراه بازوی خود که سپاه تروریستی پاسداران باشد
بزرگترین تهدید برای تمدن موجود بر روی کره ی زمین است اینها با خودشان
مرگ و ترور و کشتار و شکنجه و سرکوب آورده اند و پیام آور مرگ و نیستی اند
ینی می خواهند هر کسی را که با آنها هم اندیش نیست را از میان بردارند.
به هر ترتیبی که شده است باید رژیم ننگین اسلامی سرنگون شود هتا اگر
مجبور باشیم که از دولت آمریکا درخواست کمک کنیم.
اگر ارتش آزادیبخش آمریکا وارد نبرد با رژيم ننگین اسلامی شود
من یکی که آماده ی پودن در کنار ارتش آزادیبخش آمریکا هستم
این را به یاد داشته باشیم که آمریکایی ها به یک هم پیمان خوب نیاز دارند
و چرا ما آن هم پیمان خوب نباشیم؟
چرا ما نتوانیم بهترین هم پیمان و بهترین دوست برای آمریکا باشیم؟
من خیلی امیدوار به این هستم که در زمان ریاست جمهوری
دونالد ترامپ،پرونده ی رژيم ننگین اسلامی یکبار و برای همیشه بسته شود.

۲۹-۱۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements