خواست من سرنگونی رژيم ننگین اسلامی،آزاد سازی ایران اشغالی و برپایی سکولاریسم و دموکراسی در ایران می باشد

رژیم ننگین اسلامی به روی بیشتر شبکه های ماهواره ای
پارازیت می اندازد و دست به سانسور و فیلتر گسترده ی
اینترنت در ایران می زند تا مبادا کسی بتواند دسترسی آزادانه
به اینترنت و رسانه های آزاد داشته باشد.
با این همه سرکوب و سانسور و فیلتر و پارازیت، رژيم ننگین اسلامی
باز هم ناتوان از این است که بتواند دست به شست و شوی گسترده ی مغزی مردم
بزند و می بینیم که در ایران اشغالی جنبش آزادی خواهی سر برآورده است
که خواستش سرنگونی رژيم ننگین اسلامی،آزاد سازی ایران اشغالی و
برپایی سکولاریسم و دموکراسی در ایران می باشد.
من تنها یک رای دارم و رای من هم، رای به سرنگونی رژيم ننگین اسلامی است.

۲۹-۱۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements