باید رادیو و تلویزیون رژيم ننگین اسلامی بایکوت و از پوشش ماهواره ای آن جلوگیری شود

گویا زمزمه هایی دارد به گوش می رسد که آمریکایی ها به دنبال
این هستند که دستگاه رسانه ای رژيم ننگین اسلامی را بایکوت کنند
و نگذارند که دستگاه رسانه ای خامنه ای تروریست بتواند بیرون از
مرزهای ایران اشغالی هم پوشش ماهواره ای داشته باشد.
اگر آمریکایی ها دست به چنین کاری بزنند و بایکوت دستگاه رسانه ای
رژيم ننگین اسلامی را زمینه سازی کنند، بهترین کمک را توانسته اند
به آزادی خواهان و دل به دریا زدگان ایرانی کنند.
من یکی که اگر آمریکایی ها چنین کار بزرگی را انجام دهند تا زنده هستم
سپاسگزارشان خواهم بود،دونالد ترامپ و همکاران او در دولت کنونی آمریکا
بارها و بارها از آزادی خواهان ایرانی پشتیبانی کردند و هرگز ساکت نبودند
و زمانی که تروریست های پاسدار و بسیجی به فرمان خامنه ای تروریست
خیزش دی ماه ۲۵۷۶ را سرکوب می کردند،این دونالد ترامپ و همکارانش بودند
که آزادی خواهان ایرانی را تنها نگذاشتند.
همین رادیو و تلویزیون رژيم ننگین اسلامی بود که توده ی به خشم آمده
و سرکوب شده را مشتی آشغال و لات نامید در هالی که لات و آشغال
آن تروریست های پاسدار و بسیجی هستند به همراه گنده لاتشان
که خامنه ای تروریست باشد.

۲۹-۱۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements