آمریکا نباید بگذارد که رژيم ننگین اسلامی بتواند پایش را فراتر از مرزهای خودش بگذارد

یکی از کارهای هوشمندانه ای که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ
انجام شده، این است که از نیروهای دموکراتیک سوریه که در آن کردهای سوریه
نقش ویژه ای دارند،پشتیبانی شده و هتا پایگاه نزامی آمریکایی نیز در
کردستان سوریه، ساخته شده است.
تا اینجای کار، آمریکا توانسته است جاپای خودش را در سوریه سفت تر کند
از سویی دیگر هم ارتش اسراییل را داریم که به درستی دارد
کار خودش را انجام می دهد و تا اینجای کار توانسته
آسیب های فیزیکی و مالی زیادی به سپاه تروریستی پاسداران
در سوریه وارد کند.
از سویی دیگر مرزهای بازی وجود دارد میان ایران اشغالی با کشور اراق
که رژيم ننگین اسلامی به آسانی می تواند از راه زمینی و یا
با بهره گیری از آسمان کشور اراق،خودش را به سوریه برساند
این راه ها نیز باید برای رژيم ننگین اسلامی بسته شود که اگر این چنین شود
رژيم ننگین اسلامی کاملن دسترسی اش را به سوریه چه از راه زمینی
و چه از راه هوایی از دست خواهد داد،برای رسیدن به چنین هدفی می بایست
مرزهای کشور اراق به روی رژيم ننگین اسلامی بسته شود که البته
انجام این کار سخت است، پیشنها من این می باشد که آمریکایی ها
در گام نخست ، جلوی دسترسی رژيم ننگین اسلامی به خاک سوریه از خاک اراق
را بگیرند ینی مرزهای ورودی زمینی و هوایی به روی نیروهای رژيم ننگین اسلامی
در مرز میان اراق و سوریه بسته شود که انجام این کار ساده تر و آسان تر است
ولی اگر هدف، فلج کردن رژیم ننگین اسلامی است باید رژيم ننگین اسلامی را
به مرزهای خودش کشاند ینی نباید گذاشت که بتواند پایش را فراتر
از مرزهای خودش بگذارد.
خواه نا خواه آمریکایی ها به این نتیجه خواهند رسید که
رژیم ننگین اسلامی باید نابود شود،نخست باید راه های تغذیه ی مالی
رژيم ننگین اسلامی را بست و فشار اقتسادی سنگینی به آن وارد کرد
نیروهای تروریستی وابسته به رژيم ننگین اسلامی چه در اراق،چه در سوریه
چه در یمن و چه در لبنان و چه در هر جای دیگر در نبود رژيم ننگین اسلامی
کاری از دستشان بر نخواهد آمد و به آسانی میشود آنها را از میان برداشت.
یادمان باشد که رژیم ننگین اسلامی در سال های زندگی ننگبارش
دشمنان زیادی برای خودش تراشیده است که می توان از میان این دشمنان
کشورهای اربی و اسراییل و آمریکا و آزادی خواهان ایرانی را نام برد.
یا رژيم ننگین اسلامی در یک خیزش توفانی سرنگون خواهد شد
و یا اینکه رژيم ننگین اسلامی آزادی خواهان ایرانی را به خاک و خون
خواهد کشید،به هر روی این رژيم ننگین اسلامی سرنگون خواهد شد
و به اهتمال زیاد نبردها و درگیری ها از سوریه به درون مرزهای
ایران اشغالی کشیده خواهد شد و رژيم ننگین اسلامی با دخالت
نیروی بیرونی به فرماندهی آمریکا سرنگون خواهد شد.

۲۹-۱۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements