کار به جایی رسیده است که تروریست های پاسدار و بسیجی در کشور خودمان به سوی ما گلوله های جنگی شلیک می کنند

به راستی که چه بد روزگاری شده است، می پرسید چرا؟
ببینید کارمان به جایی رسیده است که تروریست های پاسدار و بسیجی
کنترل کشورمان را به دست گرفته اند و در کشور خودمان به سوی ما
گلوله های جنگی شلیک می کنند.
آن هنگام سران رژیم ننگین اسلامی با گستاخی و پر رویی
ما مردم به پا خاسته را به آرامش و خونسردی فرا می خوانند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements