مردم می خروشند و می گویند: خامنه ای تروریست باید سرنگون شود

مردم در جای جای ایران می خروشند و می گویند که خامنه ای تروریست
باید سرنگون شود،مردم از دست این آخوندها خسته شده اند و دیگر نمی توانند
بیننده ی این باشند که این آخوندها و پاسدارها و بسیجی ها
گند بزنند به این کشور و آنها را به روز سیاه بکشانند و برایشان
لات بازی هم در بیاورند.
وزیر کشور آخوند بنفش نیز، آزادی خواهان به پاخاسته را لات نامیده است
در هالی که خودش به همراه آخوند بنفش و خامنه ای تروریست
و سردار تروریست سلیمانی و برادران جنایتکار لاریجانی
سردسته ی لات های اسلامی در رژيم ننگین اسلامی اند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements