مردم در میدان انقلاب تهران، فریاد مرگ بر خامنه ای سر می دهند

در خبرها می خوانم که مردم به پاخاسته ی تهران در میدان انقلاب تهران
فریاد مرگ بر خامنه ای سر می دهند و می گویند:
بلندبگو مرگ بر خامنه ای.
+
در این چهار روز گذشته،خیزش آزادی خواهان ایرانی توفانی
در رسانه های جهان به پا کرده و سدای ستمدیدگان ایران را
به گوش مردم جهان رسانده است.
مردم به پا خاسته ی ایران،در گوشه گوشه ی ایران
فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر می دهند
و خواستار سرنگونی رژيم ننگین اسلامی اند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements