خامنه ای تروریست و تروریست های پاسدار و بسیجی بدانند که ما برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی، گام به میدان نهاده ایم

خامنه ای تروریست و تروریست های پاسدار و بسیجی بدانند که
برای سرنگونی کامل رژيم ننگین اسلامی پا به میدان نهاده ایم
اگر رژيم ننگین اسلامی سرنگون شود و سازمان تروریستی سپاه پاسداران
نابود شود،همه چیز درست خواهد شد.
شما دزد ها،شما شکنجه گرها و شما لات ها این روزگار تیره را
برایمان رقم زده اید و همین که رژيم شما تروریست ها سرنگون شود
برایمان کافی است،دیگر سرکوب شدن و شکنجه شدن و گرسنگی کشیدن
برایمان بس است،ما می گوییم شما را نمی خواهیم ولی شما تروریست ها
پای فشاری بر این دارید که کشور مال شماست، می توانید پاسخ بدهید
که چه کسی سند این کشور را دو دستی به شما
تروریست های پاسدار و بسیجی داده است؟

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements