تروریست های پاسدار و بسیجی،هم میهنانمان را سنگدلانه می کشند

دیروز همین تروریست های پاسدار و بسیجی ،چهار تن از هم میهنانمان را
در لرستان با شلیک گلوله ی جنگی کشتند.
و دیروز یکی از هم میهنانمان نیز در زنجان،به دست نیروهای تروریستی-امنیتی
رژيم ننگین اسلامی کشته شد.
آخوندها چنان گستاخ شده اند که به نیروهای تروریستی دشت نشانده ی
خود دستور داده اند تا ایرانیان به پا خاسته را با گلوله های جنگی بکشند.
هنوز هیچی نشده چندین جانباخته از میان هم میهنانمان داشته ایم
ولی این تروریست های پاسدار و بسیجی دارند همین جور راست راست
در خیابان ها برای خودشان می گردند و سرکوبگری می کنند.
تروریست های پاسدار و بسیجی دارند هم میهنانمان را سنگدلانه می کشند
و جهان باید فریاد دادخواهی ما را بشنود.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements