پیام من به اوباش هایی چون پاسدارها،بسیجی ها و هزب اللهی ها

می خواهم چکیده ی پیام خودم را در این نوشته
به این اوباشان(پاسدارها،بسیجی هاو هزب اللهی ها) گوشزد کنم:
نه غزه،نه لبنان،جانم فدای ایران
استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی
رژيم آخوندی را نمی خواهم
رژیم ننگین اسلامی را نمی خواهم
آخوند، خدایی می کند(دزدی و تاراج و شکنجه و کشتار و سرکوب می کند)
و ملت گدایی می کند.
خامنه ای تروریست،گم شو و از ایران برو بیرون.

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements