فریاد مردم در قزوین:آخوند باید گم بشه

دیروز مردم در قزوین جمله ای را فریاد می زدند که خیلی به
دل من نشست،مردم برخاسته در قزوین می گفتند:
توپ،تانک،فشفشه -آخوند باید گم بشه.
+
این آخوندها به ویژه در این چهل ساله
بدجور تا توانسته اند به دزدی و تاراج در کشورمان پرداخته
و جیب هایشان را پر پول کرده اند و البته از سردسته های
فاشیسم و دیکتاتوری دینی در ایران بودند و تا توانسته اند
برای سرکوب آزادی بیان و سرکوب آزادی اندیشه تلاش کرده اند.

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements