فریاد مردم در تهران:خامنه ای بداند که به زودی سرنگون است

مردم گردآمده در میدان انقلاب تهران در مخالفت با رژيم ننگین اسلامی
می گویند:خامنه ای بداند که به زودی سرنگون است.
از دو روز پیش تا کنون فریاد دادخواهی ایرانیان جان به لب رسیده
به آسمان بلند شده است تا جایی که کمترین خواسته ی آن ها
سرنگونی رژيم ننگین اسلامی می باشد.
بی شک نه تنها سرنگونی خامنه ای تروریست بلکه سرنگونی کلیت
رژيم ننگین اسلامی خواست هر آزادی خواهی است.
البته شمار نیروهای تروریستی-امنیتی رژيم ننگین اسلامی
در شهر تهران پرشمار گزارش میشود و ترس، سرتاپای
سران رژيم ننگین اسلامی را فراگرفته است.

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements