سرنگون باد رژيم ننگین اسلامی

همسدا با خروش آزادی خواهان ایرانی
سرنگونی رژیم ننگین اسلامی را خواستارم و می گویم:
سرنگون باد رژيم ننگین اسلامی.

بن مایه:
فرتور مشت گره کرده از نشانی زیر می باشد.
luv.deviantart.com

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements