آهای خامنه ای تروریست،گم شو و از ایران برو بیرون

دیگر باید به چه زبانی گفته شود که رژیم ننگین اسلامی را نمی خواهیم؟
هتمن ما آزادی خواهان باید به خیابان بیاییم و به پا خیزیم و بخروشیم
تا فهمیده شود که خواهان سرنگونی رژيم ننگین اسلامی هستیم؟
مردم در جای جای ایران در این سه روز دارند می خروشند و فریاد می زنند
که خامنه ای تروریست باید از ایران گم شود و برود بیرون.
ینی خامنه ای تروریست باید این را بفهمد و گورش را از ایران گم کند
خیلی روشن و رک و راست می گوییم که آهای خامنه ای تروریست
گورت را از ایران گم کن و برو بیرون.

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements