اگر خشمگین تر شوند چه کاری خواهند کرد که اکنون نمی توانند؟

کژدم در وبلاگش به نکته ی خوبی اشاره کرده است
که آن را در اینجا بازنویسی می کنم.
+
روزی خبرنگاری در در دوران کارزار انتخاباتی آمریکا
از دونالد ترامپ پرسید که:
آیا فکر نمی کنید که اگر فلان کار را بکنید
رژيم ایران(رژيم ننگین اسلامی)خشمگین تر میشود؟
دونالد ترامپ پاسخ داد:
ینی می خواهند بیشتر از این خشمگین شوند؟
مگر اکنون به اندازه ی کافی خشمگین نیستند؟
اگر خشمگین تر شوند چکاری خواهند کرد که اکنون نمی توانند؟

۱۸-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements