من هیچگاه رژیم ننگین اسلامی را به رسمیت نمی شناسم

کشتی گیر رژیم ننگین اسلامی برای اینکه با کشتی گیر اسراییلی
روبرو نشود،در بازی کشتی تن به شکست خودخواسته می دهد
و با این کارش می خواهد همسدا با سران رژیم ننگین اسلامی
بگوید که کشور اسراییل را به رسمیت نمی شناسد.
در پاسخ به اینها، من از درون همین ایران اشغالی و با سدای بلند
می گویم که کشور اسراییل را به رسمیت شناخته ام
و این خود رژيم ننگین اسلامی است که من هیچگاه آن را
به رسمیت نمی شناسم.
چه رژيم ننگین اسلامی دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد
کشور اسراییل وجود دارد و این کشور هیچ نیازی به این ندارد که
از سوی رژيم ننگین اسلامی به رسمیت شناخته شود یا نشود.

۱۷-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements