رژیم ملاها در ایران،هیچگاه گمان نمی کرد که دونالد ترامپ بتواند رییس جمهور آمریکا شود

این اسلامگراها و به ویژه اسلامگراها در ایران،به شدت از دونالد ترامپ
بیزارند چون می دانند که دونالد ترامپ در تسمیمش برای مبارزه با
تروریسم اسلامی بسیار جدی است.
کدامین رییس جمهور در آمریکا و کدامین دولت در آمریکا را
می شناسید که این چنین ساختارمند و با برنامه توانسته باشد
در برابر رژيم ننگین اسلامی بایستد.
اگر می توانستم پیامی مستقیم به دونالد ترامپ بفرستم
هتمن به او گوشزد می کردم که از زمان رییس جمهور شدن ایشان
بسیجی ها،پاسدارها و هزب اللهی ها به شدت دچار هراسی فراگیر شده اند.
نام دونالد ترامپ به خودی خود خواب را از چشمان مزدوران
رژیم ننگین اسلامی(پول بگیران رژيم ننگین اسلامی) ربوده است
چون می دانند که سرنوشتشان بستگی به تسمیم های
تاریخساز دولت دونالد ترامپ دارد.
بسیار با این بسیجی ها و مزدبگیران رژیم ننگین اسلامی
گفت و کرده ام و این را می دانم که همگی شان در یک
چیز دیدگاهشان یکسان است و آن اینکه دونالد ترامپ
را کسی می دانند که دیوانه است و این را به این دلیل می گویند
چون تا کنون در پیرامون خودشان به یک خردمند برخورد نکرده اند
همه ی این سخنان یاوه ی بسیجی ها ریشه در ترس آنها
از به توان رسیدن دونالد ترامپ دارد.
پس از اینکه دونالد ترامپ،فرمان داد تا راه های نفوذ مهره های
رژيم ننگین اسلامی به خاک آمریکا بسته شود،آه از نهاد
وفاداران به رژیم ننگین اسلامی بلند شد،چون دیگر نمی توانستند
به آمریکا رفت و آمد داشته باشند.
رژيم ملاها(رژيم ننگین اسلامی)هیچگاه گمان نمی کرد که
کسی همچون دونالد ترامپ بتواند رییس جمهور آمریکا شود
و همه ی نقشه های رژيم ننگین اسلامی را به هم بزند
هتا بسیاری از مردم نیز به دنبال تبلیغ های گسترده
و دروغ پراکنانه ی رسانه ها،شانس رییس جمهور شدن
دونالد ترامپ را خیلی خیلی اندک می دانستند.
ولی من از همان روزهای نخست نامزدی ایشان،شانس
ایشان را بسیار بالا می دانستم چون می دیدم که سخنانش
با سخنان سایرین زمین تا آسمان فرق دارد.
سخنم این است که نام دونالد ترامپ زمانی که به میان می آید
بسیجی ها و پاسدارها و ملاها چهره هایشان برافروخته میشود.
چون می دانند که دونالد ترامپ کسی نیست که در برابر گستاخی های
رژيم ننگین اسلامی کوتاه بیاید و یا با آنها سازش کند.
چشم به راه سایر تسمیم های تاریخساز دولت دونالد ترامپ هستم
امیدوارم ناامیدمان نکنند.
بسیار مشتاقم تا همپای ارتش آمریکا در نبرد برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی
شرکت داشته باشم،برای آزاد سازی ایران از چنگال تروریسم اسلامی
آماده ام تا در زمان در هم کوبیده شدن سپاه تروریستی پاسداران
همراه و همگام با ارتش آزادیبخش آمریکا باشم.

۱۷-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements