بسیار زشت است که ذهن و مغزمان را آکبند و دست نخورده نگه داریم

اگر پرسش های زیادی درباره ی دین و خدا برایتان پیش آمده است
و دچار شکاکیت شدید درباره ی باورهایتان شده اید،پیشنهاد می کنم که
دین خودتان را تغییر دهید و چند ماهی هم درباره ی دین تازه
و کهنه ی خودتان بررسی و پژوهش کنید.
سپس به سراغ پرسش ها و شک های پیشینتان بروید
می دانم که شمار کمی پیدا میشوند که بخواهند این چنین کنند
باید جرات این را داشته باشید تا بتوانید به ترس درونی خودتان
از روبرو شدن با ناشناخته ها چیره شوید و از باورها و زنجیرهای
فکری تان دل بکنید.
به بخش های دست نخورده ی و تاریک و نیمه روشن ذهنتان
سرک بکشید،چون بسیار زشت است که ذهن و مغزتان را آکبند
و دست نخورده نگه دارید و آن را یکراست روانه ی زیر خاک کنید.

۱۴-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements