لذت بردم از نوشته ی تازه ی سیامک مهر درباره ی ترس خودکامه ها از کتاب

لذت بردم از نوشته ی تازه ی سیامک مهر درباره ی ترس خودکامه ها از کتاب
آری من نیز چنین تجربه ای داشته ام که شماری از دست نوشته های خودم
را که درون آنها یادداشت های ارزشمندی داشتم را از ترس افتادنشان
به دست دیگران نابودشان کرده ام ،نوشته هایی که آنها را با جان و دل
و هتا با شب زنده داری نوشته و گردآوری کرده بودم
چندین دفترچه و کاغذ پاره هایی که برایشان زمان بسیاری گذاشته بودم.
مگر میشود کتاب و نوشته ای که از آن نیرو و توان گرفته ای
و چراغ راهت بوده را از دست بدهی و اندوهگین نباشی؟
بسیار از نوشته های سیامک مهر در وبلاگ کهنه اش بهره برده ام
و سپاسگزار چنین کسانی هستم که دست به روشنگری می زنند
و هیچگاه از روشنگری دست نمی کشند و چراغ راه کسانی چون من هستند.
به ایشان پیشنهاد می کنم در کشور ترکیه بسیار مراقب خودش باشد
چرا که کشور ترکیه جای امنی برای آزادیبانان نیست
و اگر توانست به کشوری امن برود
امیدوارم در خاک میهن و در کنار هم ،آزادی میهنمان
از چنگال رژیم ننگین اسلامی را جشن بگیریم.

هشدار:
به گفته ی خود سیامک مهر،به دلیل فشارهای وارده در زمان بازداشت
ایشان مجبور شده بود تا گذرواژه ی ایمیل و وبلاگش را
در اختیار نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی بگذارد.
نشانی وبلاگ کهنه ی ایشان این است
khakeiran.blogspot.com
و نشانی وبلاگ تازه ی ایشان به نشانی زیر می باشد
gozareshbekhakeiran.blogspot.com

۱۳-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements