من سپاهی نیستم

من افتخار می کنم به این که نه سپاهی هستم و نه بسیجی
و نه اسلامگرا و نه هزب اللهی.
یک آزادیبان هستم،مگر میشود یک آزادیبان ، دوستدار یک
سازمان تروریستی همچون سازمان تروریستی سپاه پاسداران باشد؟
من سپاهی نیستم چون دوست ندارم یک تروریست باشم.
لیاقت سپاه تروریستی پاسداران چیزی به جز این نیست که
در فهرست سازمان های تروریستی جای بگیرد.
سپاه تروریستی پاسداران بازوی کشتار،شکنجه و سرکوب
رژيم ننگین اسلامی است و خردمندانه تر این است که من
دشمن سازمان تروریستی سپاه پاسداران باشم.
سپاه تروریستی پاسداران همانگونه که از نامش پیداست
یک سازمان تروریستی و البته اسلامگرا می باشد و هر کسی که
به این سازمان می پیوندد خواه ناخواه برچسب تروریست را
با خودش یدک خواهید کشید چون در جهت پیشبرد سیاست های
تروریسم اسلامی گام برداشته است.

۲۶-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements