مردم کردستان اراق باید برای استقلال و آزادی شان بجنگند

کردهای کردستان اراق باید برای استقلالشان که به آن رای داده اند
بجنگند،نه اینکه به این آسانی میدان را خالی کنند.
کردها باید دست کم، نیمی از کرکوک را در کنترل خودشان داشته باشند
کردستان اراق باید بداند که اگر اکنون برای استقلال و آزادی خودش نجنگد
فردا خیلی دیر خواهد بود، پس نباید پاپس بکشند و باید بر استقلالشان از
کشور اراق پای فشاری کنند و هتا اگر نیاز بود باید تا پای جان برای
رسیدن به آزادی بجنگند.
رژیم ننگین اسلامی با همراهی و همیاری دولت فاشیستی ترکیه
و همدستی دولت مرکزی اراق نمی خواهند که سر به تن کردها باشد
آن هنگام برای جدایی کردستان اراق از کشور اراق،آه و ناله راه می اندازند.
هتا اگر نیاز باشد باید همه ی کردها،چه در ترکیه،چه در ایران،چه در سوریه
و چه در اراق ، همگی به پاخیزند و درسی فراموش ناشدنی به کسانی
بدهند که همواره به دنبال نادیده انگاشتن کردها بودند.
من کردزبان نیستم ولی در ایران اشغالی زندگی می کنم و
از نزدیک دیده ام و می بینم که چه ستمی به آنها روا داشته میشود.
دولت دونالد ترامپ نیز باید به دقت روی رخدادهای خاورمیانه تمرکز داشته باشد
و از کردهای اراق پشتیبانی کند و کردستان اراق را در میان سه کشور
رژیم ننگین اسلامی،ترکیه و اراق تنها نگذارد.
آنچنان که قلب تک تک کردها چه در ایران چه در سوریه و چه در اراق
و ترکیه برای استقلال کردستان اراق می تپید،قلب من نیز
برای استقلال کردستان اراق می تپد.
گرانبهاتر از آزادی و استقلال، چیز دیگری وجود ندارد
پس کردستان اراق باید برای پاسداری از استقلالش به پاخیزد
و هتا گامی نیز پاپس نکشد.

۲۶-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements