در پشتیبانی از جنبش سکولار دموکراسی ایران

از آنجایی که پیوسته نوشته های سام قندچی را دنبال می کنم
دیده ام که ایشان در لابه لای نوشته هایش به جنبش سکولار دموکراسی ایران
اشاره می کند و هزب سکولار دموکرات ایرانیان را هزبی آینده نگر بر می شمرد
من خودم دوست ندارم هموند هیچ سازمان و هزبی باشم
ولی از آنجایی که ما در یک بزنگاه تاریخی هستیم
شاید تسمیم گرفتم برای اینکه بتوانم نقشی در ساخت آینده ی ایران
داشته باشم،به هزب سکولاردموکرات ایرانیان بپیوندم.
البته چون من درون مرزهای ایران اشغالی زندگی می کنم
می بایست ناشناس باشم و نمی دانم که آیا با هویتی ناشناس
می توانم به این هزب بپیوندم یا نه؟
می توان گفت هزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی ایران
در زمان کنونی می تواند بهترین و یا هتا برترین گزینه باشد.
ما برای نجات خودمان و رهایی ایران، باید به دنبال
جمهوریت،سکولاریسم و دموکراسی باشیم
وگرنه آینده ای بسیار تیره و ناروشن را پیش رو خواهیم داشت.

۱۷-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements