چرند گویی در برنامه ی تلویزیونی

چرند گویی که مرز و اندازه نمی شناسد، دو نفر در تلویزیون دارند
با هم گفت و گو می کنند،یکی دارد می گوید که کره ی زمین
پست ترین جا در جهان است که پست تر از آن وجود ندارد
و پایین تر از آن نیستی است. البته فرادید(منزور)آن فرد از جهان
در اینجا کیهان و گیتی می باشد.
و سپس می گوید که کارل مارکس گفته است که:
انسان ها در تاریخ ،جهان و تاریخ را تفسیر می کرده اند
ولی ما آمده ایم که جهان را دگرگون کنیم.

این فرد پس از گفتن اینها می گوید که پیش از کارل مارکس هم جهان
دگرگون میشده و نیازی به کارل مارکس نداشته است
و بدون تفسیر نمی توان چیزی را دگرگون کرد
و کسی که بدون تفسیر ، کاری می کند یک ابله است.
این فرد گویا گمان می کند که کارل مارکس به دنبال این بود که
بدون تفسیر بتواند دست به دگرگونی بزند.

سپس در دنباله ی سخنش می گوید که انسان می تواند با خردش
پرواز کند و هتا می تواند بالاتر از فرشته ها هم پرواز کند.
سپس ایشان می گوید که آدم باید در جهان زندگی کند ولی اسیر
و در بند این جهان نباشد،البته گویا ایشان به این توجهی ندارد
که زیست و هست ما وابسته به این جهان است،از آبی که می نوشیم
از هوایی که نفس می کشیم و خوراکی هایی که می خوریم تا نور و گرانش.

هر کسی آزاد است هر چه که می خواهد بگوید و ایشان سخن
خودش را گفته است و من نیز می خواهم این را بگویم که
نمی توانم چنین سخنانی را چرند ننامم.

۳۱-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements