بدجور این مردم را با دین سرگرم کرده اند

بدجوری این مردم را با دین سرگرم کرده اند
این روزها گاه تا جایی که چشم کار می کند،خیابان ها را پر از
پرچمها و پارچه نوشته های سیاه کرده اند.
یکی می گفت که این قاسم و هسین و زینب و ابباس
هزار و چهار سد سالی میشود که مرده و پوسیده و از میان رفته اند
و اینها تازه یادشان افتاده است که باید برای این مرده ها ناله و زاری کنند.
هسین و همراهانش با یزید آشنایی خانوادگی داشتند یا بهتر است
گفته شود که اینها از بستگان یکدیگر بودند.
یزید برای ماندن در قدرت و هسین و همراهانش برای کنار زدن یزید
و رسیدن به تاج و تخت،با هم به نبرد پرداختند و از آنجایی که
زور و توان یزید خیلی بیشتر بود،توانست هسین و همراهانش را شکست دهد
و این چنین شد که هسین و وفادارانش در روز آشورا و در کربلا کشته شدند
و دستشان از رسیدن به تاج و تخت،کوتاه ماند.
جنگ هسین و همراهانش برای این بود که یزید را از تخت به زیر بکشند
و خودشان به جای او بنشینند و بخور و بخور و بکش بکش راه بیندازند
که نتوانستند کاری از پیش ببرند و قربانی جنگ قدرت شدند.

۲۹-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements