آهای آخوند، چرا این همه چرند و یاوه می گویی؟

من که خوب می دانم، این امام هسین شما در اندیشه ی رسیدن به توان و دیکتاتوری بود
دروغگویی بس است،این هسینی که از آن می گویید از مال و دارایی و پول فراوان
برخوردار و آدمی سرمایه دار بوده است.
البته که این سرمایه ی او،نتیجه ی دست درازی ها و تاراجگری های سپاهیان
تجاوزگر اسلام بود که در اندیشه ی گسترش اسلامشان به سراسر کره ی زمین بودند
البته آنها آنزمان نمی دانستند که زمین کروی و گرد است.
جنگ هسین با یزید،جنگ برای رسیدن به جایگاه دیکتاتوری بوده است
و البته هستند کسانی که برای مرگ چنین کسی و یا چنین کسانی
سوگواری می کنند، اندوهگین میشوند ، سیاه می پوشند
و بر سر و کله ی خودشان می زنند.

۲۴-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements