درود بر جرات و استقلال فکری مسود شجایی

درود بر مسود شجایی که در برابر یک تیم اسراییلی بازی کرد
و از کرده ی خودش هم پشیمان نشد،چرا باید ایشان از بازی
در برابر یک تیم اسراییلی خودداری می کرد؟
چون رژيم ننگین اسلامی با اسراییل، دشمنی و آرزوی نابودی اش را دارد
آیا ما هم باید دنباله روی سیاست های رژيم ننگین اسلامی باشیم؟
درود بر جرات و استقلال فکری مسود شجایی که در برابر خواسته ی
رژيم ننگین اسلامی سرخم نکرد و پای تسمیم خودش ایستاد.
چرا باید یک بازیکن مانند مسود شجایی می آمد و به دلیل بازی کردن
در برابر تیم اسراییلی، پشیمان نامه می نوشت؟مگر او چه کرده بود؟
برای این مسود شجایی را دوست دارم چون او نیز همانند من
اندوهگین از این است که زنان و دختران ایرانی،اجازه ی ورود
به ورزشگاه ها را ندارند.

۱۸-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements