تندباد رازآلود سیبری

بینگارید که شماری درخت در بازه ی بیست تا سی مایلی
به دنبال وزش باد به زمین بیفتند و آنهایی که از جا کنده شده اند
از پوست،جدا شوند و پاهای اسبها چهارسد مایل آنسوتر پرتاب شده باشند
و مردم در فاسله ی چهل مایلی به شدت سوخته و یا آسیب دیده باشند.
هیچ بمب ساخته ی آدم ها تا کنون چنین آسیبی را به دنبال نداشته است
ولی یک چنین مورد شگفتی، در ۳۰ ژون سال ۱۹۰۸ در قسمتی دوردست در سیبری
رخ داد،چه چیزی می توانست خشکی،جانداران و مردم را واژگون سازد؟
از آنجایی که هیچ دانشمندی این بخش را تا هژده سال پس از تندباد
نکاویده و بررسی نکرده بود،هیچ نشانه ی آشکاری وجود نداشت
ولی دیدگاه های گوناگونی درباره ی این تندباد وجود داشت.
دانشمندان چند دلیل برای این رخداد برشمرده اند،مانند:
برخورد ستاره های دنباله دار و یا انفجار یک بمب اتمی زاستاری(طبیعی).
دلیل آن هر چه باشد،تندباد رازآلود سیبری آنچنان نیرومند بود که
همچون یک زربه ی دوازده هزارتنی بود که تندی اش برابر با نه هزار مایل بود
همچنین گفته شده که این تندباد برابر با سد هزار بمب اتمی بوده است.

بن مایه:
نسک آیا می دانید؟
انتشارات خشایار
نوشته ی ر-هووینک
برگردان از منیره دارستانی فراهانی
رویه ی ۴۵

۴-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

فرا راونشناسی،ادراک فراهسی و پوشش گسترده ی رسانه ای

در یک دوره،هواداران فرا روانشناسی توانستند تا اندازه ی زیادی دیگران
را مجاب کنند ولی با گذشت زمان و دقت بیشتر
تقلب و کاستی های فراوانی در پژوهش ها یافت شد و همین ها برایشان دردسر شد.
یکی از ایرادها در اینباره،تکرار ناپذیری پدیده های فرا روانشناسی است
چرا که تکرار پذیری،پیش نیاز یک پژوهش دانشی می باشد.
پژوهش ها و بررسی ها تا کنون نتوانسته است وجود ادراک فراهسی
و فرا روانشناسی را اثبات کند.
با اینکه وجود فرا روانشناسی اثبات نشده است ولی بسیاری از مردم
به آن باور دارند،هتا بخش زیادی از دانش آموخته ها و هتا نزدیک به دو سوم
آمریکایی های بالغ نیز به آن باور دارند.
باورمندان به ادراک فراهسی، می گویند که باید چیزی باشد و چون گفته ها
و نوشته ها در اینباره،خبرساز است خیلی زود پخش میشود و گسترش می یابد.
ولی چون انتقادها در اینباره از ارزش خبری چندانی برخوردار نیست
پس رسانه ها نیز درباره اش سکوت می کنند.
این پوشش خبری گسترده،بر میگردد به گرایش مردم به پذیرش و باوری
که نسبت به این چیزها دارند.

بن مایه:
ختاهای ساختاری در اندیشه
(نوشتاری درباره ی روانشناسی ادراک)
به پدید آورندگی الی نسیمی(Ali Nasimi)
رویه های ۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹

۴-۶-۲۵۷۶ پارسی

موسیقی و شنیدن آن به چه درد ما می خورد؟

یکی از من پرسید که موسیقی و شنیدن آن به چه درد ما می خورد
و چه به ما می رسد؟
من هم پاسخش را این چنین دادم که لباس سیاه پوشیدن
و زنجیر و سینه زدن در آشورا و تاسوا چه سودی دارد؟
چنین کسی نباید هم انتزار چنین پرسشی را از سوی من داشته باشد
و در چنین گفت و گویی بی شک باخت با آن فرد خواهد بود.
زمانی که می خواهیم چیزی را بپرسیم بهتر است جنبه های دیگر
آن را نیز بررسی کنیم،تنها پرسیدن کافی نیست بلکه اندیشیدن
درباره ی خود پرسش نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

۲-۶-۲۵۷۶ پارسی

می ترسند از این که فراموش شوند و روزی برسد که خودشان نیز بمیرند

زمانی که یک کسی مرد ، ینی کارش پایان یافته است و این که
بسیاری نمی خواهند این را بپذیرند آن دیگر مشکل خودشان است.
نه کیهان برای انسان ساخته شده است و نه کارکرد آن
وابسته به زنده یا مرده بودن انسان ها می باشد.
این که گور مردگان را بزرگتر می سازند برای این است که می ترسند
از این که فراموش شوند و روزی برسد که خودشان نیز بمیرند
از مرگ می ترسند چون می دانند که نوبت خودشان هم خواهد رسید
و سرانجام خوراک باکتری ها،کرم ها و هشره ها خواهند شد.
از پیامبر اسلام گرفته تا ایسا و موسا و امام ها و شاهان و دانشمندان
و همه و همه سرگذشتی این چنین داشته اند ینی مرده اند و زندگی شان
پایان یافته است و خوراک باکتری ها و هشره ها و کرم ها شده اند
در این میان هیچ فرقی میان هیچ کس نبوده است پس این همه
یاوه و بیهوده گویی را از کجا می آورند که شماری را بر شماری دیگر برتری می بخشند؟

۲-۶-۲۵۷۶ پارسی