آرتساخ،بخشی از سرزمین ارمنستان است

خواستم در این نوشته ام یادآور شوم که آرتساخ نه بخشی از
سرزمین پندارین ترکستان بزرگ است و نه بخشی از خاک جهان اسلام
آرتساخ بخشی از سرزمین ارمنستان بوده است و اکنون با این که
خودگردان است ولی همچنان خودش را بخشی از خاک ارمنستان می داند.
نسل کشی و پاکسازی ارمنی ها از سوی پانترک های ترکیه
و پانترک های آنسوی رود ارس،یک رخداد هولناک و اندوهبار تاریخی می باشد
که رخ داده و گزارشش نیز در تاریخ آمده است،برایم اهمیتی ندارد که پانترک ها
از یادآوری کردن این کشتار هولناک، خشمگین میشوند برای من آن چه که
اهمیت دارد،گفتن راستینگی ها می باشد.
پانترک ها در تلاش هستند تا سدای ارمنی ها را خفه کنند
اینها آن چنان گستاخ هستند که آرتساخ را بی چون و چرا، مال خودشان می دانند
پانترک ها هتا به دنبال این هستند که اسلامگراها را با خودشان همسدا کنند
و با تکرار این جمله که آرتساخ بخشی از خاک اسلام و جهان اسلام است
می خواهند رای اسلامگراها را برای تجاوز به آرتساخ و اشغال آن
در جیب هایشان داشته باشند.

۱۷-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements