پانترک ها و رویای برپایی ترکستان بزرگ

پانترک ها همیشه می خواهند خودشان را پر شمار نشان دهند
هتا می گویند که پنجاه میلیون ترک زبان در ایران وجود دارد
در خود همین استان آذربایجان باختری،نیمی از مردم، کردزبان هستند
هتا در خود شهر ارومیه شمار کردها زیاد است
و این ، پانترک ها را به شدت خشمگین می کند
به این پانترک ها باشد خواهند گفت که در آذربایجان باختری
هیچ کردی وجود ندارد ینی تا این اندازه تمامیت خواه هستند.
با این رویه ای که پانترک ها در ایران، در پیش گرفته اند گمان نکنم
آشوب ها و تنش هایی که اینها می آفرینند پایان خوشی داشته باشد
این ها همچنان در رویای برپایی ترکستان بزرگ اند
و در این میان، ارمنستان و کردستان چونان سدی در برابرشان ایستاده اند.
همین پانترک های کشور ترکیه و پانترک ها آنسوی رود ارس
برای برپایی ترکستان بزرگشان دست به چه کشتارها که نزده اند
کشتار نزدیک به یک و نیم میلیون ارمنی در نیمه ی نخست
سده ی بیست در کارنامه ی اینها نوشته شده است و چیزی نیست که
بتوان آن را فراموش کرد،آن زمان ها البته نشان چندانی از پانترک ها در ایران
به چشم نمی خورد وگرنه روشن نبود که رویای برپایی ترکستان بزرگ
تا چه اندازه قربانی می گرفت.

۱۴-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements