با روی کار آمدن دونالد ترامپ،چهره ی آمریکا در جهان بهبود یافته است

دیروز دونالد ترامپ ، فرمان بایکوت های گسترده و سنگین اقتسادی و سیاسی
را که رژيم ننگین اسلامی را زیر فشارهای خرد کننده خواهد گذاشت را امزا کرد
و در امزای آن، کوچکترین شکی به خودش راه نداد.
دونالد ترامپ ، کابوس بزرگ رژيم ملایان در ایران شده است
و خواب ناز پاسدارها،بسیجی ها و هزب اللهی ها و آخوندها را آشفته کرده است
این که رژيم ملاها بیم از آینده ی خودش دارد نتیجه ی برآمدن دونالد ترامپ می باشد.
آقای دونالد ترامپ ، افزون بر اینکه در تلاش برای بازگشت بزرگی و شکوه به
کشور آمریکا می باشد این روزها شده است روزنه ی امید بسیاری که
من یکی از آن ها هستم.
شاید دونالد ترامپ یک نجات دهنده دیگر باشد همچون کوروش بزرگ
که از پس ابرها بیرون آمده و من و ماهای ناامید از نابودی اهریمن را امیدوارتر کرده است.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ،چهره ی آمریکا در جهان بهبود یافته است و
من اکنون به راستی، کشور آمریکا را نگهبان راستین آزادی می دانم.
من از درون ایران اشغالی می نویسم و از این همه سرکوب و سانسور
و زیاده خواهی و لات بازی سربازان رژيم ننگین اسلامی،جانم به لبم رسیده است
بگذار من را اسب تروا بنامند یا ستون پنجمم بخوانند و یا دست نشانده
و گماشته،چه اشکالی دارد که برای نابودی رژیم ننگین اسلامی
با دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، همسدا باشم؟
هدف ، نابودی تروریسم اسلامی است و این هدفی بسیار ارزشمند است
اکنون پس از نابودی گروه تروریستی دولت اسلامی،نوبتی هم که باشد
نوبت نابودی رژيم ننگین اسلامی است،همین که رژيم ننگین اسلامی نابود شود
گروه های وابسته به آن نیز تک و تنها خواهند شد و جرات دست زدن به
خرابکاری را نخواهند داشت و رفته رفته چه با دست خودشان و چه به دست دیگران
از میان خواهند رفت و جهان، اندکی روی آرامش به خودش خواهد دید.

۱۲-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements