ما این آخوندها را نمی خواهیم،ما این اسلام را نمی خواهیم

چند روز پیش(۲۵ تیرماه) در مترو،یک آخوند به چند دخترجوان توهین می کند
و پس از آن فردی به نام اسغر نهوی پور که به راستی باید او را پهلوان دانست
پا به میدان می گذارد و این آخوند گستاخ را گوشمالی سختی می دهد
و سپس مزدوران رژيم ننگین اسلامی که همان ماموران پلیس رژیم ننگین اسلامی باشند
زود خودشان را به آنجا می رسانند
و با شلیک گلوله به این انسان آزاده،او را از پای در می آورند.
اسغر نهوی پور هم این آخوند گستاخ را گوشمالی داد و هم فریاد برآورد که:
ما این آخوندها را نمی خواهیم،این اسلام را نمی خواهیم
این چه مملکتی است و این چه اسلامی است؟

این انسان آزاده هتا در واپسین نفس هایش دمی سکوت نکرد
و فریاد زد:جانم فدای ایران.

۱-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements