برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آرتساخ

در خبرها خواندم که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آرتساخ برگزار شده است
و برگزاری این انتخابات برای پانترک ها به ویژه برای پانترک های آنسوی رود ارس
خوش نیامده است آن چنان که این کار را قانونی ندانسته اند.
مگر میشود که آدم در سرزمین مادری اش برای برگزاری انتخابات بخواهد
از بیگانگان اجازه بگیرد؟
آرتساخ بخشی از سرزمین ارمنستان است و گستاخی از این بیشتر که
جمهوری آذربایجان(آران)، آرتساخ را بخشی از خاک خودش می داند
و ارمنی های آرتساخ را اشغالگر می نامند؟
مگر میشود که آدم سرزمین مادری اش را اشغال کند؟
زمانی که کسی سرزمین مادری اش را پس می گیرد
به آن بازپس گیری می گویند نه اشغال.
این که جمهوری آرتساخ هنوز کشوری خودگردان است و رسمن به
ارمنستان نمی پیوندد برای جلوگیری از تنش می باشد وگرنه
مردم آرتساخ اشتیاق دارند که هر چه زودتر به ارمنستان بپیوندند.

۲۶-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements