مریم میرزاخانی هر افتخاری که به دست آورده است،مال خودش است نه مال شما

اگر کشور اسلامزده ی ما(ایران اشغالی)،کشوری آزاد و خوب بود
چرا مریم میرزاخانی اینجا نماند؟مگر جز این بود که او در اینجا
امکان پیشرفت نداشت؟کشوری اسلامزده که در آن یک زن باید
هتمن روسروی و چادر بر سرش کند وگرنه از سوی ساختار دین
به نیستی کشانده میشود،به چه درد زنانی چون مریم میرزاخانی می خورد؟
همان بهتر که این زن در ایران اشغالی نماند و از اینجا گریخت
و به آمریکا رفت و زمینه ی پیشرفت خودش را فراهم کرد.
اگر او به کشوری آزاد همچون آمریکا نمی رفت و یا در ایران می ماند
باید به زور لچک بر سر می کرد و به هدر می رفت و جهان دانش
از تلاش های او بی بهره میشد.
پس افتخارهای به دست آمده ی مریم میرزاخانی را مال خودتان ندانید
چرا که در آن سهمی نداشته اید،ایشان هر افتخاری هم که به دست آورده است
مال خودش است، البته در افتخارهای به دست آمده ی مریم میرزاخانی
تا اندازه ای آمریکایی ها هم می توانند سهم داشته باشند
ولی مردم ایران را گمان نکنم که سهم چندانی داشته باشند.

۲۵-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements