آری من به شما نه می گویم و مقدسات ننگین تان را به هیچ می انگارم

من آزادیبان هستم،یک ایرانی که از درون مرزهای ایران اشغالی
برای خودم در این وبلاگ می نویسم،روی سخنم با آخوندها و به ویژه
خامنه ای تروریست است،می خواهم بگویم من با شما خودکامگان دینی،دشمن هستم
چون آزادی ها را سرکوب کرده و از انجام هیچ خشونت و جنایتی فروگذار نکرده اید
آمار دزدی هایتان را نگویم برایم آسان تر است چون نوشتنش به روزها زمان نیاز دارد
البته اگر بدون خستگی بتوانم بنویسم و در این میان همه چیز در یادم مانده باشد
چون این دزدی های رژيم ننگین اسلامی در یک دفتر ثبت نمیشوند که بتوان
به آن ها دسترسی داشت.
همیشه نگاه سردستگان رزيم ننگین اسلامی به بیرون از ایران بوده است
چون می پندارند که دشمنانشان در بیرون از مرزهای ایران اشغالی اند
و میان آنها با دشمنانشان یک مرز آشکاری وجود دارد
رژيم ننگین اسلامی به سرکردگی آخوندها،بیش از اینکه از دشمنان بیرونی
مانند آمریکا و اسراییل بترسد باید از من و ماهایی بترسد که درون ایران اشغالی
زندگی می کنند و سرنگونی و فروپاشی رژيم ننگین اسلامی،کمترین و کوچک ترین
خواسته ی آنان است.
من هستم که به انتخابات نمایشی تان نه می گویم و آن را بایکوت می کنم
آری من به شما نه می گویم و مقدسات ننگین تان را به هیچ می انگارم
همان گونه که در آشورای سال هشتاد و هشت کل ساختار رژیم ننگین اسلامی
و آموزه های تروریستی اش از سوی آزادی خواهان،به هیچ انگاشته شد.
من آزادیبان، دست هر کسی را که کمک کند تا رژيم ننگین اسلامی سرنگون شود
را شک نکنید که خواهم فشرد ما باید برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی
در کنار هم و با هم باشیم،ما باید به خود سازماندهی برسیم ینی بتوانیم
خودمان را سازماندهی کنیم تا بتوانیم در هر کجا و در هر زمان که هستیم
مخالفتمان را با رژیم ننگین اسلامی نشان دهیم.
اینها هر اندازه هم که بر تبل اسلامگرایی شان بکوبند باز من از روشنگری و نبردم
با تروریسم اسلامی دست نخواهم کشید،شما هم اگر به دنبال آزادی هستید
می توانید با من همسدا شوید.

۲۴-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements