من،جمهوری آرتساخ را به رسمیت می شناسم

من در این نوشته در پشتیبانی از جمهوری آرتساخ و در واکنش به
زیاده خواهی ها و تمامیت خواهی های پانترک ها که خواهان اشغال
آرتساخ هستند،می خواهم بگویم که جمهوری آرتساخ را به رسمیت می شناسم.
جمهوری آرتساخ پرچم زیبایی هم دارد که نشانگر جداافتادگی اش از
سرزمین مادری(ارمنستان)می باشد و نشان می دهد که مردم آرتساخ
تا چه اندازه شیفته ی سرزمینشان هستند.
جمهوری آرتساخ با این که سرزمین بزرگی نیست و اگر درست یادم مانده باشد
پهناوری اش نزدیک به ۴۵۰۰ کیلومتر می باشد ولی کشور جمهوری آذربایجان در تلاش است
تا این سرزمین را اشغال کند و آن را به خاک خودش بیفزاید و روی ارمنی ستیزی
نیز سرمایه گذاری هنگفتی کرده است و توانسته پانترک های زیادی را در این جهت
بسیج کند و ارمنی ستیزی را هتا به مرز بسیار خترناکی رسانده است.
این پانترک ها گویا این ارمنی ها را تنها گیر آورده اند و می خواهند
به پاکسازی آنها دست بزنند،این را من نمی گویم بلکه این را تاریخ می گوید
مگر میشود پاکسازی گسترده ی ارمنی ها را که پانترک ها در ترکیه
و در کشور جمهوری آذربایجان انجام داده اند را فراموش کرد؟
می خواهم بگویم که ارمنی ها تنها نیستند و سدایشان شنیده میشود
و چه پشتیبانی بهتر از این که جمهوری آرتساخ را به رسمیت بشناسم؟
البته این را هم بگویم که پشتیبانی من از آن ها نه دلیل نژادی دارد و نه دلیل دینی
چون من یک بی خدا هستم ،ارمنی نیستم و پان ایرانیست هم نیستم.

۲۴-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements