لات خوانده شدن دانشجویان آزادی خواه کوی دانشگاه از سوی رفسنجانی(رسمنجانی)

دو-سه روز پیش ، از رادیوی رژیم ننگین اسلامی برنامه ای پخش میشد
در جهت شادمانی از سالگرد سرکوب خیزش دانشجویی کوی دانشگاه تهران
که در ۱۸ تیرماه۱۳۷۸ رخ داده بود.
در بخشی از این برنامه،سدای رفسنجانی پخش شد که شرکت کنندگان در
خیزش دانشجویی کوی دانشگاه تهران را لات هایی برشمرد که به خیابان ها ریخته بودند.
در آن زمان همین آخوند خندان(خاتمی) در جایگاه ریاست شورای امنیت ملی
رژیم ننگین اسلامی بود و همین چند روز پیش در خبری خواندم که پاسداری
به نام فیروز آبادی گفته بود که برای سرکوب دانشجویان از سوی خاتمی تاییدیه گرفته بودند.
زمانی که تروریست و جنایتکاری به نام رفسنجانی،دانشجویان آزادی خواه را
لات می نامد،من که به خنده می افتم چون روشن است که چه کسی لات است
و چه کسی لات نیست.
رفسنجانی یا بهتر است بگویم رسمنجانی،یک آخوند بود و آخوندها هم
کسانی اند که لباس هایی را به تن می کنند که برای ۱۴۰۰ سال پیش است و نه برای امروز
و خواهان آن هستند که همگان همانند آنها باشند و به ۱۴۰۰ سال پیش بازگردند.
رفسنجانی(رسمنجانی) که مرد ولی آخوند خندان(خاتمی) زنده است
و ایشان بهتر است بداند که نه اسلام،نه قرآن و نه آن تایر سیاه رنگی که روی کله اش
گذاشته است هیچ کدامشان برایم ارزشی ندارد.
بهترین پاسخی که می توانم به اینها بدهم این است که بگویم:
نه اسلام،نه قرآن،جانم فدای ایران آزاد.

۲۴-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements