شکسته شدن شیشه ی خودروی یک بی خدا در فونیکس

یک خداناباور ۴۲ ساله با نام آنتونی ارب(Anthony Erb)در فونیکس هست
که ناباوری خودش را آشکار می کند و هتا لباسی که می پوشد گاهی دارای نمادهای
بی خدایی است و او روی شیشه ی پشتی خودرو اش نیز نماد شناخته ی شده خداناباوری را زده است.
یک سنگی به همین شیشه ی خودروی آنتونی که نماد بی خدایی روی آن زده شده بود
پرتاب شده و شیشه را شکسته است،نکته ی جالب ماجرا این است که روی سنگ پرتاب شده
نوشته بودند که خدا خوب است،پس نباید شک کرد که این پرتاب سنگ می بایست کار
خداباوران دوآتشه بوده باشد.
آنتونی با یک گروه فیس بوکی نیز همکاری می کند که جنبشی است از سوی بی خداها
برای کمک به بی خانمان ها.
بی شک پرتاب کننده یا پرتاب کنندگان آن سنگ، می خواستند با آسیب زدن به
خودروی آنتونی به او هشدار دهند و به او یادآوری کنند که خدا خوب است
و او را بترسانند،اگر خدا تا این اندازه که اینها می گویند خوب است پس
این خدا چه نیازی به پرتاب سنگ به سوی خودروی یک بی خدا دارد؟
این رخداد نشان دهنده ی آن است که دم و دستگاه دین
خودش را در ختر می بیند و از شدت خشم نمی داند چه کند
و چون سخنی برای گفتن ندارد ناچار به پرتاب سنگ روی می آورد.

این خبر را در تارنمای زیر خوانده ام:
patheos.com
و نام انگلیسی جنبش یاد شده نیز این می باشد:
Atheists Helping the Homeless

۲۴-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements