این آخوندها،جانمان را به لبمان رسانده اند

این آخوندها،جانمان را به لبمان رسانده اند
این آخوندها خودشان را نماینده ی خدا بر زمین می دانند
همین که به این آخوندها بگوییم کدامین خدا؟ آن ها سر جایشان خواهند نشست.
به این آخوند ها چه که من مسلمانم یا کافر؟
و یا به چه می اندیشم و به چه می نمی اندیشم؟
آخوندها به جای اینکه مفت بخورند و هیچ کارایی نداشته باشند
بهتر است بروند و کار کنند نه اینکه داستان ها و افسانه های زمان باستان
را از لای کتاب های دینی دربیاورند و برایمان روخوانی کنند
اگر کسی دوست داشت می تواند آنها را بخواند و اگر کسی هم دوست نداشت
میتواند آنها را نخواند و هتا آنها را به هیچ انگارد.
نتیجه ی دین و نماز و تازینامه(قرآن) و اسلام را هم دیدیم
که چگونه پیامبرتان برده می گرفت و برده ی جنسی داشت
و دگراندیشان را کشتار و شکنجه میکرد.
نتیجه ی این همه سال آموزشهای اسلام ننگینتان این شد که در زندان ها
و شکنجه گاه های اسلامی تان به دختران و پسران ایرانی که دیدگاه ها
و اندیشه هایشان با شما همخوانی نداشت
تجاوز جنسی کردید آری همین شما سپاهیان و سربازان اسلام ننگین .
هنوز اسیدپاشی شما به روی زنان و دختران ایرانی در اسپهان از یادها
نرفته است و گمان هم نکنید که این کارهایتان فراموش خواهد شد.

۲۴-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements