پانترک ها و ارمنی ستیزی

اگر به نوشته های پانترک ها نگاهی بیندازید سرشار است از نوشته های
نفرت پراکنانه نسبت به ارمنی ها.
در این نوشته می خواهم نگاهی کوتاه به تاریخچه ی ارمنی ستیزی های
پانترک های آن سوی رود ارس بیندازم،من نمی خواهم در این نوشته
برایتان از تاریخ بگویم بلکه می خواهم این نکته را یادآوری کنم که
پانترک ها چه تاریخچه ی خونریزانه ای داشته اند،البته این را هم بگویم که
من دوستدار ایران و زبان پارسی هستم و پان ایرانیست نیستم
درباره ی پان ایرانیست ها نیز در آینده خواهم نوشت.
پانترک های آنسوی رود ارس بارها و بارها در تلاش برای پاکسازی ارمنی ها بوده اند
کشتار و سرکوب ارمنی ها به دست پانترک ها در شهر باکو بارها رخ داده
که مهمترین آن ها در سال های ۱۹۰۵و ۱۹۱۸ و ۱۹۹۰ از سوی پانترک ها اجرا شده است.
در سال ۱۹۲۰ ،سربازان و نیروهای کشور آذربایجان،دست به کشتار گسترده ی ارمنی ها
در شهر شوشی زدند و هتا این شهر را ویران کردند.
در سال ۱۹۸۸ و در شهر گنجه نیز پانترک ها به کشتار مردم ارمنی دست زدند.
و در سال ۱۹۸۹ نیز پانترک ها با نقشه ی پیشین،برای کشتار و شکنجه ی ارمنیان شهر
به خیابان ها ریختند،آنهم در دسته های چند ده نفری،هدف پانترک ها بی شک
پاکسازی شهر سومگاییت از ارمنی ها بوده است چرا که آنها به فهرست
شهروندان ارمنی دسترسی داشته اند.
و در سال ۱۹۹۲ نیز کشتار ارمنی های روستای ماراگا(ماراقا) در
آرتساخ از سوی نیروهای جمهوری آذربایجان،رخ داده است.

البته این را هم یادآور شوم که نام پیشین کشور جمهوری آذربایجان
آران بوده است و همین آرتساخی که در نوشته ی بالا به آن اشاره شد
همواره بخشی از ارمنستان بوده است ولی جمهوری آذربایجان
در تلاش است تا آرتساخ را به اشغال خودش در بیاورد زیرا آن را
بخشی از خاک خودش می داند و چشم بر روی تاریخچه ی آرتساخ می بندد.
جمهوری آرتساخ هتا پرچم خودش را دارد و به شیوه ی خودگردان اداره میشود
و از پشتیبانی ارمنستان نیز برخوردار می باشد.
چه کشور جمهوری آذربایجان بپذیرد و یا نپذیرد،جمهوری آرتساخی وجود دارد
که گرایش به سرزمین مادری اش،ارمنستان دارد
و آنها نمی خواهند بخشی از خاک کشور جمهوری آذربایجان باشند
چه به ارمنستان بپیوندند و یا نپیوندند و خودگردان باشند.

۲۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements