فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ،کارآمدی خودش را نشان داد

این فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ،بدجور رژیم ننگین اسلامی را خشمگین کرده است
چون دیگر نمی تواند مانند گذشته ،مهره های خودش را به سوی آمریکا گسیل کند
و راه ها به رویش بسته شده است.
سید مهسن دهنوی از همان مهره های بسیجی رژيم ننگین اسلامی است که
جلوی ورودش به خاک آمریکای آزاد،گرفته شده است و این
کارآمد بودن فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را نشان می دهد.
بسیار می دیدم و می شنیدم که وابستگان به رژیم ننگین اسلامی
که هزب اللهی و در پیوند با سازمان تروریستی سپاه پاسداران بودند
به آمریکا می رفتند و کارت سبز هم داشتند.
اینها نه تنها پول و دارایی های به تاراج رفته ی ستمدیدگان ایرانی
را بالا می کشیدند و می کشند بلکه به تک تک ما با همین پول های دزدی
پز می دادند و می دهند و به ما می خندیدند و همچنان می خندند
این مهره های رژيم ننگین اسلامی با همین پول های دزدی است که
توانسته اند چنین زندگی شاهانه ای برای خودشان بسازند.
مهره های رژيم ننیگن اسلامی تا پیش از بر سر کار آمدن دونالد ترامپ
هر زمان که می خواستند راهی آمریکا میشدند و فرتورهای سفر خودشان را
انتشار می دادند تا به کسانی که از دید آنها،خودی نبودند،دهن کجی کرده باشند.
اینها که در جهت دشمنی با آمریکا و کشورهای آزاد گام بر می دارند
همیشه در تلاش بوده اند تا برای رژیم ننگین اسلامی در خاک آمریکا
جاپایی باز کنند که اکنون راه این جور نفوذها تا اندازه ی زیادی با فرمان
مهاجرتی دونالد ترامپ بسته شده است.
تا پیش از این هتا کار به جایی رسیده بود که گمان می کردی مهره های
رژيم ننگین اسلامی دارند لشگرکشی آرامی را به آمریکا انجام می دهند
همانگونه که چنین کار خزنده ای را در کشور کانادا انجام داده اند.
در خود همین کانادا،مهره های رژیم ننگین اسلامی در روز آشورا
لشگر کشی خیابانی راه می اندازند که نمونه ای از گسیل شدن
نیروهای وابسته به رژیم ننگین اسلامی به خاک کانادا می باشد.
ولی دیدیم که دونالد ترامپ با تسمیم خودش(فرمان مهاجرتی)
راه های ورود و نفوذ مهره های رژيم ننگین اسلامی را به خاک آمریکا،بست.
هر چند که این فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ،مخالفت های زیادی را
هتا در درون خود آمریکا به دنبال داشت ولی سرانجام به اجرا درآمد
که اکنون نیز نتیجه ی مثبت آن دارد آشکارتر میشود.
همین که راه ورود و نفوذ وفاداران به رژیم ننگین اسلامی به کشور آمریکا
بسته شده است،بسیار مایه ی شادمانی است.
ینی چه که مهره های رژیم ننگین اسلامی بتوانند به آسانی وارد مرزهای
کشور آمریکا شوند؟ینی چه که،کسانی که دشمن شماره ی یک آزادی اند
و با دین سالاری و خودکامگی دینی، ایران را تبدیل به یک دوزخ کرده اند
بتوانند وارد کشور آزادی چون آمریکا شوند؟

۲۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements