به اردوغان چه که کردهای ایراک به دنبال استقلال اند یا نه؟

به این اردوغان چه که کردهای ایراک به دنبال استقلال اند یا نه؟
این فرد گمان کرده کیست که می خواهد برای دیگران تکلیف روشن کند؟
گستاخی این فرد تا آنجا دنباله پیدا کرده است که می گوید:
ما اجازه نخواهیم داد که کردهای ایراک به استقلال برسند و برای
خودشان کشوری داشته باشند.

این اردوغان نه سر پیاز است،نه ته پیاز است و نه میانه ی پیاز
می خواهد خودش را بزرگ نشان دهد،گمان می کند که می تواند
کردها را بترساند،کردهای ایراک تسمیم گرفته اند به استقلال برسند
و گمان نکنم این هیچ ربتی به اردوغان داشته باشد.
پیروزی کردها در سوریه و ایراک در برابر نیروهای تروریستی دولت اسلامی
و پشتیبانی آمریکایی ها از نیروهای مبارز کرد،بدجور اردوغان را خشمگین کرده است
به ویژه که اهتمال بالایی وجود دارد که در آینده، بیننده ی این باشیم که
کردهای سوریه نیز خواهان استقلال و برپایی کشوری برای خودشان باشند
که هم اکنون هم این چنین است و آنها اختیار سرزمین هایشان را در دستان
خودشان دارند.
من که گمان نمی کنم کردهای ایراک برای رسیدن به استقلال، نیازی به
اجازه گرفتن از اردوغان و دولت فاشیستی ترکیه داشته باشند.

۲۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements