ما می توانیم هر کداممان یک فرود فولادوند و هتا فراتر از او باشیم

با اینکه سالها از ناپدید شدن فرود فولادوند می گذرد ولی نام و یادش
همچنان از سوی آزادی خواهان،گرامی داشته میشود.
با این که سال ها از انتشار برنامه های روشنگرانه ی فرود فولادوند
درباره ی اسلام و قرآن(تازینامه) گذشته است ولی این سخنان همچنان
برایم تازگی دارد،شماری از ویدیوهای روشنگرانه ی استاد فرود فولادوند
را در تارنمای یوتیوب،یافته و آن ها را بررسی کرده ام و برخی از سخنان
ایشان را از فایل های ویدیویی ،روی کاغذ آورده و سپس در همین وبلاگ
انتشار داده ام ولی همچنان برخی از برنامه های بازگشایی تازینامه ی
ایشان را ندیده ام که امیدوارم در روزهای آینده،اگر زمانش را داشتم
آن ها را نیز ببینم و چکیده ی آنها را در همین وبلاگ بنویسم.
با اینکه روشن نیست فرود فولادوند زنده است یا مرده
و هیچ نشانی از او هم در دست نیست ولی می بینم
که هنوز شماری از ایرانیان،هر از گاهی از او یادی می کنند
و این مایه ی نگرانی رژیم ننگین اسلامی می باشد.
اگر کسی از آورده شدن نام فرود فولادوند خشمگین میشود
این دیگر مشکل خودش است نه من،شدت خشم برخی ها
از آورده شدن نام فرود فولادوند برای این است که کارهای
فرود فولادوند اثربخش بوده است.
این فرد جانش را در راه آگاه سازی و روشنگری گذاشت
و سرانجام نیز در سکوت کامل خبری ربوده شد و کسی هم پیگیر
ماجرای ربوده شدن و ناپدید شدنش نشد ، این می تواند سرنوشت
هر کدام از ماها نیز باشد.
نام فرود فولادوند برای رژيم ننگین اسلامی به مانند یک کابوس است
و هر بار که نام فرود فولادوند تکرار میشود،رژیم ننگین اسلامی
بیش از پیش دچار هراس میشود چون می داند با کسانی روبرو است
که به ایران بدون اسلام می اندیشند و اگر این نیروها به هم بپیوندند
موجی بزرگ را خواهند ساخت که رژيم ننگین اسلامی،توانایی ایستادگی
در برابرش را نخواهد داشت.
این بسیار روشن و آشکار است که ما می توانیم هر کداممان یک فرود فولادوند
و هتا فراتر از او باشیم و این چیزی است که رژیم ننگین اسلامی
به شدت از آن می ترسد.
برای رسیدن به پیروزی،هیچگاه نباید خودمان را دست کم بگیریم
باید به خودمان باور داشته باشیم.

۲۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements