شهر موسل،تبدیل به یک هیروشیمای دیگر شده است

این شهر موسل در کشور ایراک پس از جنگ های سنگین شهری به
ویرانه تبدیل شده است گویی که تبدیل به یک هیروشیمای دیگر شده است
هزینه ی بازسازی این شهر بسیار فراتر از آن چیزی خواهد بود که گفته میشود.
شهر موسل مانند شهرهای ایران اشغالی،پر از مسجد است
این همه مسجد به چه درد می خورد؟
آیا به جز این است که مسجدها زادگاه جنگ های مذهبی اند؟
آیا به جز این است که مسجدها، مکان هایی برای شست و شوی ذهنی اند؟
یکی پیدا شود و به من بگوید که این همه مسجد خروجی شان چه بوده است؟
چه خروجی داشته اند به جز این که زاینده ی کسانی چون خمینی،خامنه ای
ابوبکر بغدادی،اسامه بن لادن،خاتمی،پیامبر اسلام و رفسنجانی بوده اند.

۲۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements