خیزش دانشجویی کوی دانشگاه هرگز فراموشم نخواهد شد

من(آزادیبان) که نمی توانم ماجرای سرکوب خیزش دانشجویی کوی دانشگاه
را که در هژدهم تیرماه سال ۱۳۷۸ و به دست بسیجی ها و پاسدارها و هزب اللهی ها
انجام گرفت را فراموش کنم.
همین نیروهای امنیتی رژیم ننگین اسلامی بودند
که فرشته الیزاده(علیزاده)را ربودند و ناپدیدش کردند که هیچگاه هم خبری از او نشد.
و همین هزب اللهی ها بودند که چند تایی ریختند سر ازت الله ابراهیم نژاد
و با زنجیر و باتوم لت و پارش کردند و سپس به سرش شلیک کردند.
و باز همین سپاهیان اسلام(هزب اللهی ها) بودند که زینالی (سعید زینالی) را
در خانه اش دستگیر و سپس ناپدیدش کردند و از او نیز هیچگاه خبری به دست نیامد.

هتا کار به جایی رسید که پس از کشته شدن ازت الله ابراهیم نژاد
به او برچسب ارتداد هم زده شد چون به مخالفت با سانسور و سرکوب
رژيم ننگین اسلامی برخاسته بود.
لابد فرشته الیزاده و زینالی را هم ناپدید کردند چون آن ها را مرتد می دانستند.
نمی دانم که این سه نازنین به ارتداد رسیده بودند یا نه ولی من چند سالی
میشود که به ارتداد رسیده ام و یک مرتد هستم.

سپس ترها در واکنشی که خانواده ی ازت الله ابراهیم نژاد نسبت به نوشته ی وبلاگ
ده نمکی(سازنده ی فیلم مزخرف اخراجی ها)که کشتارهای زنجیره ای در دهه ی هفتاد
و کشتار و سرکوب خیزش دانشجویی کوی دانشگاه را تایید کرده و خشنودی اش را
از این سرکوب ها و کشتارها نشان داده بود، این نکته را
آشکار کردند که ده نمکی در ماجرای کشته شدن ازت الله ابراهیم نژاد
با مهدی سفری تبار(پسر امام جمعه ی اسلامشهر)همدست بوده است.

۲۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements