آیه ی هفده از کتاب تثنیه،آیه ای که فرمان به کشتار دگر اندیشان می دهد

فرمان ها و دستورهای کشتار دگراندیشان در بیش تر دین ها یافت میشود
و برای همین هم هست که می گویم برای یک انسان خردگرا و شکاک
جایگاه دین و باورهای دینی در لابه لای کتاب های تاریخ است.
هرچند باز کسانی پیدا خواهند شد که این نشانه های آشکاری را که
در تایید سخنانم هست را نادیده خواهند گرفت و به لاپوشانی آن ها
خواهند پرداخت.
اکنون می پردازیم به آیه ی شماره ی هفده از کتاب تثنیه که فرمانی
ترسناک می دهد:
اگر مردی یا زنی در میان شما باشد….که خدایان دیگری را بپرستد
… و از آن آگاهی یافتی،پس نیک پژوهش کن و اینک اگر راست
و یقین باشد….با گواهی دو یا سه گواه(شاهد)،آن کسی را که
سزاوار مرگ است، کشته شود.

این نوشته و سخن از من نیست بلکه از کتاب مقدس می باشد
این تنها بخش کوچکی از باورها و نوشته های مقدس و آسمانی است
که آموزش ترور و کشتار دگراندیشان را به یپروانش می دهد
رفتار من با چنین نوشته ها و کتاب های مقدسی
همان رفتار و کنشی خواهد بود که با قرآن انجام داده ام
ینی به دو نیم کردنشان در امردادماه و سوزاندنشان در شامگاه زمستانی بسیار سرد.

۲۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements